streda 30. marca 2011

Sakrálne stavby v hauerlandských obciach okolia Kremnice
V hauerlandských obciach z okolia Kremnice sa zachovalo architektonicky niekoľko veľmi zaujímavých stavieb.

Rímsko-katolícky kostol v Lúčkach v roku 1907

Kostol Sv. Mikuláša v Lúčkach
Veľmi cennou religióznou pamiatkou je rímsko-katolícky kostol v Lúčkach. Chrám, ktorý bol postavený roku 1487, je zasvätený sv. Mikulášovi, sa nachádza prakticky v strede obce Lúčky a v strede opevneného areálu, pričom oltárna časť je tradične orientovaná na východ a pozdĺžna os je orientovaná smerom východ – západ.
Ide o jednoloďovú 12 m dlhú a 10 m širokú stavbu. Oltárna časť alebo presbytérium je 6 m dlhé a 7,7 m široké s polygonálnym uzáverom. Podobne, ako kostol sv. Jána Krstiteľa, aj tento kostol má viaceré cenné architektonické prvky, napríklad oltárna časť je presvetlená tromi veľkými gotickými oknami, gotické sú aj vstupné portály – južný a západný.
Portály sú kamenné, pričom južný má bohatú výzdobu, západný portál je jednoduchší. Veľmi racionálna je konštrukcia jednoloďovej klenby kostola, ktorá má vo vrchole skrížené kamenné svorníky – východný s motívom kvetu, západný s datovaním neogotických úprav roku 1931. Rozsiahlejšie reštaurácie chrámu boli realizované v rokoch 1912 a 1935.
Pri reštaurácii v tridsiatych rokoch minulého storočia bol vybudovaný aj chór, ktorý nesú liatinové stĺpiky. Kazetová výzdoba zábradlia chóru, organ, krstiteľnica, ale aj hlavný oltár sv. Mikuláša sú v neogotickom štýle. V kostole sa samozrejme nachádza oveľa viac rôznych detailov v gotickom štýle.
V 16. a 17. storočí patril kostol protestantskej cirkvi, roku 1708 bol vrátený späť cirkvi rímsko-katolíckej.

V okolí kostola pred ochranným múrom kostola sa nachádza cintorín so zaujímavými kovovými náhrobkami.
Pred areálom kostola sv. Mikuláša sa nachádza kaplnka Panny Márie. Pôvodne bola v tejto kaplnke inštalovaná socha Piety, táto však bola v minulosti ukradnutá.

Evanjelický kostol a. v. z roku 1823
Ďalšou pamiatkou v obci Lúčky je evanjelický kostol, ktorý bol postavený roku 1823, opravený a zmodernizovaný roku 1923.

Evanjelický a.v. kostol v Lúčkach

Okolo kostola sa nachádzajú zvyšky cintorína.

V súčasnosti s ohľadom na pokles počtu obyvateľov obce, ako aj skutočnosť, že k evanjelickému náboženstvu sa hlási málo cirkevníkov, kostol postupne chátra.

Kostol Sv. Michala v Kunešove
Aj v ďalších obciach Hauerlandu prevládal v sakrálnych stavbách gotický sloh, v ktorom sa u nás začalo stavalo ešte aj v 16. storočí. Chrámy, o ktorých sa tu zmierňujem, vznikali práve v tomto období.
V gotickom slohu bol pôvodne vybudovaný aj kostol v Kunešove zasvätený sv. Michalovi. Jeho rozsiahla prestavba, ktorá sa uskutočnila v 18. storočí (okolo roku 1766) nám veľa z gotiky nezanechala.
Zachoval sa súhlas na stavbu pôvodnej kaplnky zasvätenej sv. Michalovi z roku 1381, takže niekedy po tomto dátume bol postavený aj gotický kostol, z ktorého následkom už spomínanej rozsiahlej prestavby sa zachovala len časť západnej steny s torzom gotického kamenného portálu a opornými piliermi. Pôvodne mal kostol aj vonkajšie opevnenie, ktoré zostalo z časti zachovalé.
V Kunešove ide o stredne veľký kostol 28 metrov dlhý a 12 metrov široký s typickou orientáciou v smere východ – západ. roku 1922 bola k tomuto kostolu pristavená sakristia.
Vidieť, že aj kostol v Kunešove prešiel najrôznejšími prestavbami, opravami a prístavbami. Architektonicky najcennejšími však zostali už popísané gotické časti v západnej stene chrámu.
Pokiaľ ide o vnútorné časti, ani tu nechýbajú prosiaci baníci v typických krojoch. Popri hlavnom oltári, ktorý je zasvätený už spomínanému sv. Michalovi, nachádzajú sa tu ešte v bočných výstupkoch oltáre zasvätené p. Márii a Kristovi – kráľovi.

Kostol zasvätený najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu v Janovej Lehote
Ďalšími v pôvodne gotickom slohu vybudovanými chrámami zo 14. a 15. storočia je kostol v Janovej Lehote postavený pred rokom 1487 na staršom základe, no ako u väčšiny týchto kostolov aj tento bol v rokoch 1897 – 1898 prestavaný a roku 1932 rozšírený.
Rímsko - katolícky kostol v Janovej Lehote

V roku 1804 bol kostol poškodený požiarom.

V pôvodnom gotickom slohu sa zachovali triumfálny (víťazný) oblúk (oblúk, ktorý tvorí vstup z hlavnej lode do oltárnej časti) a v gotickom slohu sa zachovala aj oltárna časť. Gotické časti chrámu sú najstaršie a mali by vzbudzovať hrdosť na majstrov – staviteľov tohto a ďalších spomínaných kostolov. V súčasnosti je architektúra kostola ako novogotická (novogotický sloh vznikal v 19. storočí a napodobňoval gotický sloh).
Janovo Lehotský kostol je zasvätený je zasvätený najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Po rokoch chátrania v druhej polovici 20. storočia nastali pre kostol priaznivejšie časy, v rokoch 1995 – 1996 bola obnovená strecha medeným materiálom a roku 2000 sa konala kolaudácia obnovy fasády. Finančné prostriedky boli zabezpečené z fondu „Pro Slovakia“, ale najmä od nemeckých spoločností. Významnou sumou prispela na obnovu kostola aj obec Janova Lehota a milodary občanov. V rámci tejto obnovy bol realizovaný aj archeologický prieskum, pričom v oltárnej časti boli nájdené ozdobné fresky z 15. až začiatku 16. storočia. Tento náter bol odborne ošetrený, zaznamenaný a zakonzervovaný.

Kostol zasvätený Sv. Martinovi v Kopernici
Ešte staršou kultúrnou pamiatkou je rímsko-katolícky kostol v Kopernici (Deutsch Litta), ktorý je zasvätený sv. Martinovi a vybudovaný bol v roku 1349.
Prestavaný bol roku 1743, bol predĺžený o oltárnu časť. Ďalšia bočná loď bola k severnej strane pristavená roku 1929. Aj tento kostol bol pôvodne postavený v gotickom slohu, z ktorého sa zachoval vstupný portál na južnej strane kostola s kamennými zvislými okrajmi stien, ktoré vymedzovali okná a vchody. Priamo v kostole sa zachovali rôzne kamenné architektonické detaily. Hlavný oltár zasvätený už spomínanému sv. Martinovi je barokový a bol vytvorený roku 1743. Bočné oltáre sú zasvätené sv. krížu a sedembolestnej p. Márii.

Kostol zasvätený Sv. Jánovovi Nepomuckému na Krahuliach
Možno poslednou obcou z oblasti Hauerlandu, v ktorej sa staval nový kostol, boli Krahule. Hoci ide o staré osídlenie a samotná obec sa spomína už roku 1331, matriku mala obec od roku 1659, zrejme do tohto obdobia bol využívaný kostol sv. Jána Krstiteľa na Jánskom vrchu pri Kremnických Baniach. Kostol bol teda postavený neskôr, ako v ostatných obciach Hauerlandu, a tak tu už nie sú gotické prvky, ale kostol ako kultúrna pamiatka predstavuje klasickú barokovú sakrálnu stavbu.
Atypická je aj osová orientácia, ktorá je len málo odchýlená od smeru sever – juh (predchádzajúce chrámy boli orientované v smere západ – východ). Dispozične ide o jednoloďový chrám zakončený polygonálnou oltárnou časťou, uzavretou ponskou klenbou.

Rímsko - katolícky kostol na Krahuliach

Aj v tomto prípade ide o stredne veľký kostol 23 metrov dlhý a 10 metrov široký s vežou a prístavbou sakristie.

Zasvätený je sv. Jánovi Nepomuckému, ktorého obraz sa nachádza na hlavnom oltári.
V našom rozprávaní o zachovaných sakrálnych pamiatkach Hauerlandu sme sa zaoberali najmä pamiatkami, o ktorých sa menej píše. Samostatnú kapitolu by tvorili kaplnky, ktorých je v Hauerlande ozaj veľmi veľa a spomenuté budú v samostatnej časti napríklad o kaplnkách v okolí Janovej Lehoty alebo boli priamo zaradené pri popise iných udalostí.
Záverom tejto časti by som si dovolil malú úvahu. Iste ste si všimli, že u všetkých popísaných kultúrnych pamiatkach je uvedený rok vzniku, no ani o jednej nevieme, kto tieto krásne diela projektoval, kto viedol ruku staviteľov, kto boli stavitelia. Jedno je isté, boli to naši predkovia, ktorých dielo ich veľanásobne prežilo a celkom určite prežije aj nás.
Pozerajme sa na tieto diela s úctou.

* * *

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára